Svatý rok milosrdenství

V úterý 8. prosince 2015 papež František otevřel Svatou bránu v bazilice sv. Petra a tím zahájil Svatý rok milosrdenství. Podle současného papeže je ho v dnešní době zvláště potřeba. Svět potřebuje milosrdenství a soucit, odpuštění a smíření. Svatý rok bude zakončen slavností Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2016.

Zvláštním symbolem je pouť k tzv. Svaté bráně, která je spojena s modlitbou, pokáním a příležitostí získání plnomocných odpustků. Papež si přeje, aby se Svatý rok slavil nejen v Římě, ale také po celém světě. Proto byly poprvé v dějinách slavnostně otevřeny svaté brány i v jednotlivých diecézích (v naší diecézi je to pět bran: brněnská katedrála, Žarošice, Kostelní Vydří, Znojmo a Žďár nad Sázavou).

Autorem loga Svatého roku je slovinský jezuita Marko Rupnik. Navazuje na fresky dobrého pastýře z prvních staletí křesťanství a znázorňuje Ježíše, který bere na ramena ztraceného člověka. Kristovy oči jsou propojeny s očima člověka. Bůh nás má rád a chce s námi sdílet svůj život. Z dějin poznáváme, že Bůh nikdy nezavrhl svůj lid, ale stále znovu a znovu ho zachraňuje. Ježíš Kristus ukazuje v celé šíři, jaké srdce má Bůh. V evangeliích čteme, že byl pohnut soucitem nad zástupy, které byly jak ovce bez pastýře. Nasytil velké zástupy, ze soucitu uzdravoval nemocné, a dokonce křísil mrtvé. Ježíš dává svým posluchačům za příklad Samařana, který, pohnut soucitem, pomohl neznámému v bídě. Ježíš nás zve do školy svého soucitného srdce slovy „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce“ (Mt 11,29).

Jak velkou trpělivost má Bůh s každým z nás! Tato trpělivost je Boží milosrdenství. Bůh na nás čeká, neúnavně nám odpouští, pokud se k němu umíme vrátit se zkroušeným srdcem. Papež František se kdysi svěřil: „Ježíšovým poselstvím je milosrdenství. Pro mne osobně – říkám ve vší skromnosti – je to nejsilnější Pánovo poselství.“ Jindy řekl: „I trocha milosrdenství činí svět méně chladnýma a spravedlivějším.“ V Bule, kterou tento rok vyhlašuje, uvádí své nejhlubší přání: „Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuty milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“ Také píše: Jsme povoláni žít milosrdenství, protože nejprve bylo prokázáno nám.

Zdá se to obtížné, tolikrát odpouštět. A přece je odpuštění nástrojem, který je nám dán do rukou, abychom dosáhli vyrovnanosti srdce. Zanechat zášť, hněv, násilí a pomstu je nezbytnou podmínkou šťastného života. Přijměme proto apoštolovu pobídku: „Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem“ (Ef 4,26). A zejména naslouchejme Ježíšovým slovům: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7).

Mottem jubilea je verš z Lukášova evangelia: Milosrdní jako Otec (Lk 6,36). To je náš úkol. Objevit Boží něhu – a to nás přivede k tolerantnějšímu, trpělivějšímu a něžnějšímu postoji. Uvědomuji si, že jsem nešťastník, ale Bůh mě má takového rád. Tedy i já mám mít ostatní rád stejným způsobem. Den po dni, zasaženi jeho soucitem, se můžeme také my stávat soucitnými se všemi. Máme prožívat milosrdenství podle příkladu našeho nebeského Otce, neposuzovat, neodsuzovat, ale prokazovat lásku.

Platí pravidlo: Jaké je naše pojetí Boha, taková je i naše víra. Pokud tedy věříme v Boha milosrdného, i náš život musí být naplněn milosrdenstvím. A o to se zvlášť intenzivně snažme v tomto roce. Chceme také odpovědět na výzvu papeže Františka: „Vroucně si přeji, aby křesťanský lid během Jubilea přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství.“

Nezapomínejme na slova sv. Jana od Kříže: „Na sklonku svého života budeme souzeni podle lásky.“ Proto prosme: „Synu Boží, tys nám ukázal Otcovu lásku; dej, ať ji lidé poznávají v naší lásce k nim.“

ODPUSTKY VE SVATÉM ROKU

K získání plnomocného odpustku je nutné:

 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i lehkém,
 • svátost smíření,
 • svaté přijímání,
 • pouť ke Svaté bráně + zamyslet se na téma milosrdenství + vyznání víry modlitbou Věřím v Boha,
 • modlitba za Svatého otce a na jeho úmysly.

Skutky tělesného milosrdenství

 1. Sytit hladové
 2. Dávat pít žíznivým
 3. Oblékat nahé
 4. Ujímat se lidí bez domova
 5. Navštěvovat nemocné
 6. Navštěvovat vězněné
 7. Pohřbívat zemřelé

Skutky duchovního milosrdenství

 1. Radit pochybujícím
 2. Poučovat neznalé
 3. Napomínat hříšníky
 4. Těšit zarmoucené
 5. Odpouštět urážky
 6. Trpělivě snášet obtížné lidi
 7. Modlit se za živé i zemřelé