Zápis z pastorační rady dne 19. 5. 2015

Projednané body pastorační rady.

Přítomni: P. Vít Hába, Josef Ševčík, Jana Sukupová, Jitka Omelková, Milena Hromková, Martin Maděryč

Omluveni: Blanka Malhocká

 

 

1. Modlitba za farnost – přede mší, po modlitbě růžence, bude zavedena nová modlitba za farnost, kterou se modlíme při zahájení pastorační rady. Modlitba je natolik krásná a inspirující, že chceme, aby se ji modlili i ostatní farníci. Texty do lavic připraví Martin Maděryč.

2. Charita pořádá do poloviny června sbírku na provozuschopná kola, koloběžky, dětská kola. Lidé mohou nosit kola na sběrný dvůr v době jeho provozu.

3. Bude zaveden generální úklid kostela před velikonočními svátky  a  před dušičkami.  Počet a čísla skupin, kterých se to bude týkat, včetně úkolů, které bude tento generální úklid zahrnovat, budou aktuálně upřesněny.

4. Letos jsme zapomněli na našeho patrona sv. Izidora. Příští rok si chceme vzpomenout alespoň písní a obrazem postaveným před oltář.

5. Sečení trávy ve vnitřní zahradě a údržbu záhonů má prozatím na starosti p. Hrazdilová. Příští pastorační radu bude p. Hrazdilová pozvána, abychom s ní projednali situaci a případnou pomoc.

6. Kněžský hrob a památník kněží – byla projednána situace kolem údržby, příp. úpravy hrobu.

7. Kostelník – Martin M. sepsal s p. kostelníkem všechny úkoly a činnosti, které vykonává. Do příště pouvažujeme o jejich rozdělení a koho oslovíme. Je důležité, aby p. kostelník postupně zasvěcoval do těchto činností i jiného člověka, popř. další pomocníky.

8. Brigáda – je nutné pročistit žlábky kolem kostela. Do slavnosti Božího Těla se to už nestihne, alespoň tedy do hodů, pokud nebude už realizován projekt na úpravu celého areálu kostela.

9. Socha sv. Jana Nepomuckého (nechal udělat P. Fr. Kozár) a kříž patří farnosti. Jejich oprava bude probrána na ekonomické radě.

10. Slavnost Božího těla – budou 3 oltáře. Občerstvení pro muzikanty a pro farníky po mši bude zrušeno. Z časových důvodů, kdy mnoho lidí už spěchá domů, to již postrádá svůj význam.

Mše sv. bude výjimečně v 9 hod.

Příští pastorační rada: 16. 6. 2015 v 18 hod. 

Zapsala: Jitka Omelková