Svátek Božího milosrdenství

Proč slavíme svátek Božího Milosrdenství?

Protože navzdory Ježíšovu utrpení hyne stále mnoho duší. Tímto svátkem nám Pán Ježíš dává POSLEDNÍ NADĚJI SPÁSY, a proto ho obdařil velkými přísliby. Ten největší z nich spojil se svatým přijímáním přijatým v první neděli po Velikonocích. Je to příslib ÚPLNÉHO ODPUŠTĚNÍ VIN A TRESTŮ, a to i těch NEJVĚTŠÍCH HŘÍŠNÍKŮ. Jedná se o stejnou milost, kterou dostáváme POUZE při svátosti křtu. Velikost tohoto svátku spočívá také v tom, že všichni, dokonce i ti, kteří se obrátí až v tento den, mohou vyprosit pro sebe a ostatní všechny potřebné milosti shodné s Boží vůlí.

Co mohu konkrétně v tyto dny dělat?

Ježíš touží, aby ve velikonočním týdnu počínaje Velkým pátkem po dobu devíti po sobě jdoucích dní byly duše přiváděny k prameni Jeho milosrdenství, aby načerpaly SÍLU, OSVĚŽENÍ A VŠECHNU MILOST, KTEROU POTŘEBUJÍ V TĚŽKOSTECH SVÉHO ŽIVOTA A ZVLÁŠTĚ V HODINĚ SMRTI. Každý den počínaje 19. 4. (Velkým pátkem) až do 27. 4. (sobota před svátkem Božího milosrdenství) se mohou věřící naší farnosti scházet pravidelně v kostele a skrze společnou modlitbu mohou být přivedeni k Ježíšově srdci (pozn. tuto novénu je možné vykonat i soukromě). Každý den budeme moci skrze Korunku k Božímu Milosrdenství svěřenou Ježíšem sestře Faustyně prosit za jinou skupinu duší, kterou ‚ponoříme‘ do Ježíšova milosrdenství. Ježíš slibuje, že všechny tyto duše uvede do domu svého Otce. Abychom získali plnost milostí spjatých s tímto svátkem, je nutné být v milosti posvěcující (upřímná zpověď) a přijat Krista v eucharistii (svaté přijímání).

Termíny setkání v kostele sv. Izidora a úmysly:

19. dubna (Velkopáteční obřady) modlitba za hříšníky po obřadech
20. dubna (Bílá sobota) modlitba za kněze a řeholníky po obřadech
21. dubna modlitba za duše zbožné a věrné po mši svaté
22. dubna modlitba za ty, kteří Krista neznají po mši svaté
23. dubna modlitba za duše heretiků a odpadlíků v 18:00
24. dubna modlitba za tiché a pokorné duše a duše malých dětí po mši svaté
25. dubna modlitba za duše, které obzvlášť uctívají a oslavují Ježíšovo milosrdenství v 18:00
26. dubna modlitba za duše v očistcovém vězení po mši svaté
27. dubna modlitba za vlažné duše po mši svaté
28. dubna Svátek Božího Milosrdenství

Podstata pobožnosti k Božímu milosrdenství

Základem je důvěra a aktivní láska k bližnímu, protože Pán Ježíš slibuje NESMÍRNÉ MILOSTI TĚM, KTEŘÍ DŮVĚŘUJÍ V JEHO MILOSRDENSTVÍ. Hříšníci dosáhnou ospravedlnění a spravedliví utvrzení v dobrém. Duši toho, kdo důvěřoval v Ježíšovo milosrdenství naplní Ježíš svým pokojem v HODINĚ JEHO SMRTI.

Smysl obrazu Božího milosrdenství

Smyslem obrazu Božího milosrdenství je připomínka Ježíšova přímého požadavku, abychom i my byli milosrdní, a to ve třech oblastech našeho života:

  1. Skutkem
  2. Slovem
  3. Modlitbou

„V těchto třech stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke mně. Takto duše oslavuje a ctí mé milosrdenství …. Ani nejsilnější víra je ovšem k ničemu bez skutků milosrdenství“ (slova Ježíše svaté sestře Faustyně).

Co se stane s dušemi, které neprokazují milosrdenství?

„Pokud duše neprokazuje milosrdenství žádným způsobem, nedosáhne mého milosrdenství v soudný den. Kéž by si duše dokázaly shromažďovat poklady věčné, vyhnuly by se mému soudu tím, že by mu předešly milosrdenstvím …. Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství“ (slova Ježíše svaté sestře Faustyně).

Jaký význam má tento svátek v historickém kontextu naší doby?

„Říkej celému světu o mém milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti. Dokud je čas, ať se lidstvo utíká k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla. Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projí dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti…“ (slova Ježíše svaté sestře Faustyně).

 Autor: Martin Novák